e-hvtd v2.0 (9175)

侵佔 xâm chiếm
♦§ Cũng viết là xâm chiếm .