e-hvtd v2.0 (9175)

侯門 hầu môn
♦Nhà quyền quý, chức tước lớn.