e-hvtd v2.0 (9175)

依然 y nhiên
♦Như cũ, như xưa, y cựu. ◇Tào Đường : Đào hoa lưu thủy y nhiên tại, Bất kiến đương thì khuyến tửu nhân , (Lưu Nguyễn tái đáo thiên thai bất phục kiến tiên tử ) Hoa đào nước chảy vẫn như xưa, Nhưng không còn thấy người mời rượu thời đó nữa.
♦Bịn rịn, lưu luyến không rời. ◇Giang Yêm : Duy thế gian hề trùng biệt, Tạ chủ nhân hề y nhiên , (Biệt phú ) Chỉ là cùng với nhân gian hề lại biệt li, Từ biệt thế nhân hề bịn rịn không rời.