e-hvtd v2.0 (9175)

侍宴 thị yến
♦Hầu tiệc. ◇Bạch Cư Dị : Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ, Xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ , (Trường hận ca ) Nàng chiều theo thú vui của vua, chầu chực nơi yến tiệc, không lúc nào nhàn rỗi, Cùng vua vui chơi hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, hết đêm này đến đêm khác.