e-hvtd v2.0 (9175)

來年 lai niên
♦Năm sau, năm tới. § Cũng như minh niên .