e-hvtd v2.0 (9175)

佳作 giai tác
♦Tác phẩm hay. ◇Lí Bạch : Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài? , ? (Xuân dạ yến tòng đệ đào lí viên tự ) Nếu chẳng có văn hay, Sao diễn tả được lòng nhã?