e-hvtd v2.0 (9175)

作色 tác sắc
♦Biến sắc mặt, nghiêm mặt lại hoặc nổi giận.