e-hvtd v2.0 (9175)

作物 tác vật
♦Tạo vật, chủ tể của vạn vật.
♦Vật nhà nông làm ra, cây trồng trọt.