e-hvtd v2.0 (9175)

作戰 tác chiến
♦Đánh nhau, chiến đấu. ◎Như: dữ địch quân anh dũng tác chiến .