e-hvtd v2.0 (9175)

作客 tác khách
♦Ở trọ xa nhà. ◇Đỗ Phủ : Vạn lí bi thu thường tác khách (Đăng cao ) Ở nơi muôn dặm, ta thường làm kẻ xa nhà thương thu.
♦Làm người khách (được người khác tiếp đãi).
♦Làm người ra ngoài buôn bán. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thoại thuyết Huy Châu phủ hữu nhất thương nhân, (...), chuyên nhất tẩu Xuyên Thiểm tác khách phiến hóa, đại đắc lợi tức , (...), , (Quyển tứ) Nói về phủ Huy Châu có một nhà buôn, (...), chuyên đi Tứ Xuyên Thiểm Tây buôn bán hàng hóa, được lợi tức lớn.