e-hvtd v2.0 (9175)

作亂 tác loạn
♦Làm loạn, làm phản. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim Đổng Trác tác loạn, thiên hạ chư hầu, cộng vãng tru chi , , (Đệ ngũ hồi) Nay Đổng Trác làm loạn, chư hầu trong thiên hạ cùng dấy binh đến đánh.