e-hvtd v2.0 (9175)

佛門 phật môn
♦Phật giáo.
♦Nhà chùa.
♦☆Tương tự: không môn , Phật gia .