e-hvtd v2.0 (9175)

佛海 phật hải
♦Cảnh giới Phật đà rộng lớn vô biên như biển cả. ◇Lương Vũ Đế : Dẫn nhập tuệ lưu, đồng quy Phật hải , (Kim cương bát nhã sám văn ).