e-hvtd v2.0 (9175)

佛日 phật nhật
♦Phật đà. § Tỉ dụ Phật pháp từ bi quảng đại có thể giác ngộ chúng sinh như mặt trời rọi sáng khắp nơi. ◇Giản Văn Đế : Phật nhật xuất thế, Đồng khiển hoặc sương , (Đại pháp tụng ).