e-hvtd v2.0 (9175)

佛心宗 phật tâm tông
♦Tên khác của Thiền tông .