e-hvtd v2.0 (9175)

佛國 phật quốc
♦Chỉ đất chỗ Phật ở, chỉ Thiên Trúc , tức Ấn Độ cổ. ◇Duy Ma Kinh lược sớ : Ngôn Phật quốc giả, Phật sở cư vực, cố danh Phật quốc , , (Quyển nhất).
♦Thế giới do Phật hóa độ. ◇Đại Bảo Tích Kinh : Phục thứ, Xá Lợi Phất, bỉ Phật thế giới công đức trang nghiêm, vô lượng Phật quốc tất vô dữ đẳng , , , (Phật sát công đức trang nghiêm phẩm ).
♦Quốc gia lấy Phật giáo làm quốc giáo.
♦Chỉ ngôi chùa. ◇Đái Thúc Luân : Phật quốc tam thu biệt, Vân đài ngũ sắc liên , (Kí thiền sư tự hoa thượng nhân thứ vận ).