e-hvtd v2.0 (9175)

務外 vụ ngoại
♦Phóng đãng ở ngoài, bỏ quên bổn phận gia đình. § Cũng viết là vụ ngoại .
♦Ý nói nghiên cứu học vấn, chỉ xét bề mặt, không tìm hiểu sâu xa. ◇Đường Chân : Nhược vụ ngoại vong nội, xả bổn cầu mạt; tam ngũ thành quần, các khỏa thông kinh; đồ huyễn văn từ, sính kì nghị luận; tuy cực tinh xác, hào vô ích ư thân tâm , ; , ; , ; , . (Tiềm thư , Ngũ kinh ).