e-hvtd v2.0 (9175)

亡國 vong quốc
♦Nước bị mất, quốc gia diệt vong. ◇Đỗ Mục : Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa , (Bạc Tần Hoài ) Ca kĩ không hay hận nước mất, Bên sông còn hát Hậu đình hoa.