e-hvtd v2.0 (9175)

住房 trú phòng
♦Nhà để ở. ◇Đinh Linh : Ngã đả toán bả gia sản thống thống mại khứ, tại thành lí tái trí nhất sở trú phòng , (Mẫu thân ).