e-hvtd v2.0 (9175)

仲買人 trọng mãi nhân
♦Người môi giới trong việc mua bán (xã hội thời xưa).