e-hvtd v2.0 (9175)

井田 tỉnh điền
♦Phép chia ruộng ở Trung Hoa thời xưa, thành 9 khu như hình chữ tỉnh , 8 khu xung quanh chia cho 8 nhà cày cấy riêng, khu ở giữa, gọi là công điền, do 8 nhà họp lại cày cấy để đóng thuế cho triều đình.