e-hvtd v2.0 (9175)

仙風道骨 tiên phong đạo cốt
♦Cốt cách dáng dấp của bậc tiên.
♦Phẩm cách cao thượng, phong độ siêu việt phàm tục. ☆Tương tự: phẩm cách thanh cao . ★Tương phản: phàm phu tục tử .
♦Gầy còm hết sức. ◎Như: cốt sấu như sài, nhất phó tiên phong đạo cốt đích mô dạng , gầy gò như củi, hình dạng giống y một bộ xương khô. ☆Tương tự: sấu cốt như sài .