e-hvtd v2.0 (9175)

前因 tiền nhân
♦Nguyên do sự kiện. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nãi dẫn Lữ Bố đồng nhập hậu đường, thật cáo tiền nhân; tựu tương Tào Tháo sở tống mật thư dữ Lữ Bố khán , ; (Đệ thập tứ hồi) Bèn dẫn Lữ Bố cùng vào hậu đường, nói rõ nguyên do đầu đuôi, rồi đưa mật thư của Tào Tháo cho Lữ Bố xem.
♦Phật giáo dụng ngữ: Nhân gieo trồng từ trước, nói tương đối với hậu quả .