e-hvtd v2.0 (9175)

仙龍 tiên long
♦Tiên và rồng.
♦Tục truyền dân Việt Nam là giòng giống rồng tiên.