e-hvtd v2.0 (9175)

仙遊 tiên du
♦Đi tìm tiên hỏi đạo. ◇Lí Bạch : Thập ngũ du thần tiên, Tiên du vị tằng hiết , (Cảm hứng ).
♦Ngày xưa chỉ vong linh, tức là đã đi về cõi tiên. Cũng chỉ người đã chết (uyển từ). ◇Nho lâm ngoại sử : Nguyên lai tiện thị tôn ông, quái đạo diện mạo tương tự, khước như hà giá bàn xưng hô? Nan đạo dĩ tiên du liễu ma? 便, , ? ? (Đệ bát hồi).
♦Tên huyện ở Phúc Kiến.