e-hvtd v2.0 (9175)

先帝 tiên đế
♦☆Tương tự: tiên chủ .