e-hvtd v2.0 (9175)

仙境 tiên cảnh
♦Cõi tiên.
♦Nơi có cảnh trí rất đẹp. ◇Nho lâm ngoại sử : Khán khán hồ quang sơn sắc, chân như tiên cảnh , (Đệ tam thập ngũ hồi) Nhìn coi ánh hồ màu núi, thật như cảnh tiên.