e-hvtd v2.0 (9175)

仙筆 tiên bút
♦Thơ văn cao siêu vượt bực. ◇Quán Hưu : Thường tư Lí Thái Bạch, Tiên bút khu tạo hóa , (Cổ ý ).
♦Bút viết hoặc văn tự thần diệu khác thường. ◇Triệu Nhữ Tuân : Loan hạc hồi tường, long xà phi động, túy mặc huy tiên bút , , (Niệm nô kiều , Kim đường thụy dật từ ).
♦Bút tích của người tiên. ◇Kỉ Quân : Bất tri hà nhật, Dương Quân đăng thành bắc Quan Đế Từ lâu, hí thư ư bích, bất thự tính danh, thích hữu đạo sĩ kinh quá, toại truyền vi tiên bút , , , , , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Cô vọng thính chi nhị ).