e-hvtd v2.0 (9175)

僭名 tiếm danh
♦Lạm dùng danh nghĩa của cấp trên hoặc của người khác.