e-hvtd v2.0 (9175)

上疏 thượng sớ
♦Sớ quan tâu lên vua. ◇Đỗ Phủ : Thượng sớ khất hài cốt, Hoàng quan quy cố hương , (Khiển hứng ).