e-hvtd v2.0 (9175)

上等 thượng đẳng
♦Bậc cao nhất hoặc phẩm chất tối ưu. ★Tương phản: đê đẳng , liệt đẳng , hạ đẳng .