e-hvtd v2.0 (9175)

承受 thừa thụ
♦Tiếp thụ. ◇Tả truyện : Quả quân văn mệnh hĩ, cảm bất thừa thụ quân chi minh đức , (Ẩn Công bát niên ) Vua nước tôi nghe mệnh, há nào không tiếp thụ đức sáng của nhà vua.
♦Chịu đựng. ◇Tân nhi nữ anh hùng tục truyện : Na ta đê ải đích thổ ốc, thảo phòng, hảo tượng thị khoái yếu thừa thụ bất trụ hậu hậu đích tuyết đích trọng áp , , (Đệ thập ngũ chương) Mấy căn nhà mái tranh vách đất lụp xụp, gần như chịu đựng không nổi nữa sức ép nặng nề của lớp tuyết dày.
♦Kế thừa.