e-hvtd v2.0 (9175)

乘虛 thừa hư
♦Nhân lúc người ta bất ý, không ngờ đến.
♦Cưỡi lên hư không, đằng không. ◇Liệt Tử : Thừa hư bất trụy (Chu Mục Vương ) Cưỡi lên khoảng hư mà không rơi.