e-hvtd v2.0 (9175)

乘興而來 thừa hứng nhi lai
♦Nhân cao hứng mà lại.