e-hvtd v2.0 (9175)

刺史 thứ sử
♦Chức quan Trung Hoa thời xưa, làm giám sát một địa phương. Thời nhà Thanh gọi chung là tri châu .