e-hvtd v2.0 (9175)

勝地 thắng địa
♦Vùng đất có cảnh đẹp. ◇Vương Bột : Thắng địa bất thường, thịnh diên nan tái , (Đằng Vương Các tự ) Chốn danh thắng không còn mãi, tiệc lớn khó được hai lần.
♦Nơi có địa hình, vị trí ưu thắng. ◇Quản Tử : Cố hiền trí chi quân tất lập ư thắng địa (Thất pháp ) Cho nên bậc vua sáng suốt tài trí ắt kiến lập ở nơi có địa hình và vị trí ưu thắng.