e-hvtd v2.0 (9175)

三千世界 tam thiên thế giới
♦Gọi tắt của tam thiên đại thiên thế giới . § Vũ trụ quan Ấn Độ cổ, sau ảnh hưởng Phật giáo, trở thành vũ trụ quan của Phật giáo: Lấy núi Tu Di làm trung tâm, vây khắp chung quanh, khoảng không có cùng một mặt trời mặt trăng chiếu sáng gọi là tiểu thế giới . Một ngàn tiểu thế giới gọi là tiểu thiên thế giới ; một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới ; một ngàn trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới ; bởi vì một đại thiên thế giới do ba thứ tiểu trung đại thiên thế giới gồm thành, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới . Gọi tắt là đại thiên .