e-hvtd v2.0 (9175)

三合土 tam hợp thổ
♦Ba vật liệu: thạch hôi , tế sa thạch tử trộn lại gọi là tam hợp thổ , dùng để xây cất thời xưa.