e-hvtd v2.0 (9175)

三甲 tam giáp
♦Thời đại khoa cử, trong khoa đình thí, chia những người đậu làm ba bực, gọi là tam giáp : Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là đệ nhất giáp, Hoàng Giáp là đệ nhị giáp, Tiến Sĩ là đệ tam giáp.