e-hvtd v2.0 (9175)

三等 tam đẳng
♦Ba hạng.
♦Hạng thứ ba. ◎Như: tam đẳng khách xa .