e-hvtd v2.0 (9175)

三寶 tam bảo
♦Chỉ Phật , Pháp Tăng .
♦Ba điều quý, theo Nho giáo gồm: thổ địa, nhân dân và chính sự.
Thái Công nói: đại nông, đại công, đại thương, vị chi tam bảo , , , .