e-hvtd v2.0 (9175)

些微 ta vi
♦Một ít. ◇Nho lâm ngoại sử : Thử khắc Thiếu Khanh huynh mạc nhược tiên thưởng sai nhân ta vi ngân tử, khiếu tha nhưng cựu đáo Vương phủ đường khứ , (Đệ tứ nhất hồi).
♦Chút xíu, chút đỉnh. ◇Hồng Lâu Mộng : Ta vi đàm liễu đàm, tiện thôi Bảo Ngọc khứ hiết tức điều dưỡng , 便調 (Đệ ngũ bát hồi).
♦☆Tương tự: ta hứa .