e-hvtd v2.0 (9175)

借問 tá vấn
♦Tra hỏi, xét hỏi.
♦Xin hỏi, thỉnh vấn. ◇Thôi Hiệu : Đình thuyền tạm tá vấn, Hoặc khủng thị đồng hương , (Trường Can khúc ) Đỗ thuyền một lát hãy xin hỏi xem, Ngờ rằng có lẽ là đồng hương.
♦Câu hỏi (giả thiết) tác giả đặt ra trong câu thơ trước và tự đáp trong câu sau. ◇Đào Uyên Minh : Tá vấn vị thùy bi? Hoài nhân tại cửu minh ? (Bi tòng đệ Trọng Đức ) Hỏi rằng vì ai mà đau buồn? (Ấy là vì) người thân yêu của mình ở nơi chín suối.