e-hvtd v2.0 (9175)

佐治 tá trị
♦Giúp đỡ lo việc. Như tá trị quốc gia
♦Chức quan đứng phó.