e-hvtd v2.0 (9175)

佐理 tá lí
♦Giúp đỡ.
♦Chức quan ở duới chức chính khanh.