e-hvtd v2.0 (9175)

借田 tá điền
♦Người thuê ruộng của người khác để cày cấy.
♦Người cày thuê.