e-hvtd v2.0 (9175)

事務所 sự vụ sở
♦Chỗ làm việc. Thường dùng để gọi cơ quan liên hệ về pháp luật, chính trị, kinh tế, v.v. ◎Như: luật sư sự vụ sở .