e-hvtd v2.0 (9175)

事務 sự vụ
♦Công việc, công tác. ☆Tương tự: công tác , sự tình . ◇Hồng Lâu Mộng : Gia hạ nhất ưng đại tiểu sự vụ, câu do Giả Xá bãi bố , (Đệ tứ thập lục hồi) Trong nhà mọi việc lớn nhỏ đều do Giả Xá sắp đặt.