e-hvtd v2.0 (9175)

事物 sự vật
♦Những vật thể hoặc hiện tượng tồn tại một cách khách quan trong thế giới tự nhiên. § Cũng nói là vật sự .