e-hvtd v2.0 (9175)

事理 sự lí
♦Đạo lí của sự vật hoặc sự tình. ◇Quản Tử : Thị cố, minh quân thẩm tra sự lí, thận quan chung thủy , , (Bản pháp giải ) Do đó, bậc vua sáng suốt tra cứu đạo lí, thận trọng xem xét kết cục và mở đầu.
♦Sự tình, sự hạng.